/uploads///s3.jpg

Plusy i minusy powoływania ABI

Powoływanie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) to coraz częściej stosowany zabieg, mający na celu zapewnienie ochrony danych osobowych w firmach i instytucjach publicznych. Każda z takich instytucji ma obowiązek chronienia informacji oraz zbiorów danych osobowych mogących umożliwiać identyfikację osób fizycznych. Co prawda ustawa o ochronie danych osobowych mówi, że osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub jednostką (zwana administratorem danych) może samodzielnie realizować zadania z zakresu ochrony danych osobowych, jednak w praktyce bywa to niezwykle trudne, biorąc pod uwagę wiele innych obowiązków. Prawo umożliwia więc prezesowi wójtowi czy burmistrzowi powołanie ABI w celu przeniesienia na niego obowiązków związanych z ochroną danych osobowych w firmie lub instytucji.

ABI – zalety

Posiadanie ABI ma wiele zalet, które mogą mieć realny wpływ na sytuację firmy. Administrator bezpieczeństwa informacji otrzymuje bowiem szerokie uprawnienia, które przekładają się na realne korzyści dla pracodawcy. Powołując ABI, instytucja zostaje zwolniona z konieczności rejestrowania zbiorów danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych (GIODO). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w firmie przetwarzane są dane wrażliwe. W takim przypadku powołanie ABI nie zwalnia z rejestrowania w GIODO zbiorów danych osobowych. Własny ABI to także mniejsze ryzyko zewnętrznej kontroli ze strony GIODO. Inspekcja może bowiem zlecić ABI wykonanie kontroli i sporządzenie odpowiedniego raportu. Dla administratora danych taka forma kontroli z pewnością będzie znacznie bardziej komfortowa.

Powołanie ABI to także korzyść wizerunkowa. Ustanawiając administratora bezpieczeństwa informacji, instytucja wysyła czytelny komunikat do potencjalnych klientów, swoich własnych pracowników oraz instytucji współpracujących. Powołując ABI, pokazujemy, że kładziemy nacisk na ochronę danych poufnych i warto nam zaufać. Z pewnością przyczyni się to do budowania pozytywnego wizerunku instytucji, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.

Podsumowując, powołanie ABI w instytucji pozwala na:

  • - delegowanie obowiązków na inną osobę,

  • - zwolnienie z rejestracji zbiorów danych osobowych,

  • - mniejsze ryzyko kontroli zewnętrznej z GIODO,

  • - budowanie pozytywnego wizerunku,

  • - rozstrzyganie wewnętrznych sporów i konfliktów w zakresie ochrony danych osobowych.

ABI – wady

Czy w obliczu tak wielu korzyści, jakie daje ustanowienie ABI, możemy mówić o jakichkolwiek wadach takiego rozwiązania? Czy można w ogóle rozważać niepowołanie ABI, skoro obowiązek ochrony danych osobowych wynika z ustawy? Instytucja ta – jak większość - nie jest pozbawiona wad, a najważniejsze z nich to:

  • - konieczność zmiany struktury organizacyjnej firmy (rozszerzenie zakresu obowiązków dla pracownika lub dodatkowy etat),

  • - wzrost kosztów (wynagrodzenie dla ABI, zapewnienie niezbędnych szkoleń),

  • - udostępnienie danych osobowych kolejnej osobie (ABI powinien być osobą godną zaufania, gdyż będzie mieć dostęp do wielu cennych informacji).


Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji posiada zarówno plusy, jak i minusy. Te drugie możemy jednak skutecznie zredukować. Wystarczy powołać na to stanowisko osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, godną zaufania i cieszącą się nieposzlakowaną opinią. Wówczas ABI może okazać się doskonałą inwestycją w każdej instytucji.